feb 06

Rubrics i evaluering

Når vi laver evalueringer, baserer de sig så godt som altid på et primært kvalitativt datamateriale – suppleret med større eller mindre mængder kvantitativ data. I nogle tilfælde finder vi det dog meningsfuldt at bearbejde den kvalitative data på en måde, så den kan give kvantitatve konklusioner. Og her er rubrics-logikken en brugbar metode.

En rubric er en slags analytisk ramme, der opstiller kriterier og standarder for forskellige niveauer og beskriver, hvordan det ser ud, hvis man eksempelvis er på et lavt eller højt niveau – af forståelse, af tilfredshed, af modenhed – eller noget helt fjerde.

Eksempelvis i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser, kan rubrics give god mening som et supplement til de mange kvalitative udsagn vi ofte vil indsamle, analysere og afrapportere som prosatekst.

Lad mig give et eksempel: Et jobcenter i en dansk kommune ønsker at blive klogere på borgernes oplevelse i og af jobcenteret. De beder os om at foretage en lang række interviews, hvor borgernes oplevelse af jobcenteret som samarbejdspartner afdækkes. Forud for undersøgelsen har jobcenteret været med til at definere, hvordan hhv. en høj og lav grad af tilfredshed vil ’se ud’ baseret på deres værdigrundlag og strategi. Der er opstillet kriterier, beskrivelser og udvalgt forskellige typer af udsagn, som vil indikere tilfredshed eller mangel på samme. En sådan rubrics-ramme gør det således muligt for evaluator at gennemgå hvert interview og lede efter de kriterier og beskrivelser, som er opsat i rubricsrammen. På den baggrund kan det bestemme, om borgerens fortælling kan kategoriseres som værende et udtryk for høj, mellem eller lav grad af tilfredshed. De kvalitative data gør det ligeledes muligt både at konkludere, at 76% oplever høj tilfredshed, og også at kunne følge op med kvalitative argumenter og forklaringer.

På den måde giver rubrics mulighed for at kombinere det gode fra begge ’dataverdner’ og derfor fortjener metoden at få plads blandt de mange andre gode evalueringstips, som I hver uge kan finde på vores hjemmeside.

God arbejdslyst med rubrics.