feb 07

Operationalisering

I en undersøgelse kan der ofte være behov for at opstille måleenheder for det man ønsker at undersøge. Operationalisering er her et afgørende værktøj. At operationalisere handler om at udvælge en eller flere indikatorer for, om et givent fænomen er til stede. Operationalisering kan derfor forstås som en ’oversættelse’ af det konkrete fænomen, man ønsker at undersøge ude i virkeligheden, til målbare indikatorer. Det handler altså om at finde en måde at måle det konkrete fænomen på.

En god operationalisering skaber konsistens mellem det teoretiske baggrundsbegreb og de udvalgte indikatorer, der netop anvendes til at måle det teoretiske baggrundsbegreb. Målet er at skabe overensstemmelse mellem den teoretiske definition og den operationelle definition.

Ifølge Adcock og Collier (2001) eksisterer der fire centrale procestrin i konstruktionen af det teoretiske begrebs empiriske indhold; konceptualisering, operationalisering, værditilskrivning og vurdering af indikatorers målingsvaliditet. Figuren nedenfor viser denne proces.

 

Sidste trin i processen er at vurdere indikatorernes målingsvaliditet. Det er altid relevant og vigtigt nøje at overveje og vurdere hensigtsmæssigheden af sine operationaliseringer. Det vil sige at vurdere, hvorvidt de(n) valgte indikator(er) rent faktisk er et empirisk mål for det teoretiske begreb vi gerne vil måle ude i virkeligheden. Med andre ord, om vores indikatorer/måleenheder måler det, vi påstår, de måler. En god operationalisering sikrer en høj målingsvaliditet. I forhold til vurderingen af hensigtsmæssigheden af sine operationaliseringer er der ofte hjælp at hente ved bl.a. at få andre til at pilotafprøve undersøgelsen, inden den sættes i søen. Derudover kan det være fordelagtigt at undersøge tidligere forskeres og undersøgelsers måder at måle et begreb på og se om der er overensstemmelse med egen operationalisering.

 

Kilder:

Bischoff, Carina & Robert Klemmensen (2012). ”Fra spørgsmål til hypoteser”, i Andersen, Lotte Bøgh, Kasper Møller Hansen & Robert Klemmensen, Metoder i Statskundskab, Hans Reitzels forlag, pp. 45-65

Adcock, R. & D. Collier (2001). ”Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative and Quantitative Research”, American Political Science Review, 95(3): 529-546