feb 07

Betydning af forandringsteori

En forandringsteori er et vigtigt evalueringsredskab, og inddrages ofte som analyseenhed i virkningsevalueringer. Virkningsevaluering har sit metodiske og teoretiske udspring fra realistisk evaluering, og ønsker at bygge bro mellem effektevaluering og procesevaluering ved at sammenholde viden om processer med effekter. Ved effektevalueringen ønsker man at opnå kontekstuafhængig og universel viden om, hvorvidt en indsats virker eller ikke virker for derefter at kunne bidrage med viden til, hvorvidt en indsats bør nedlægges, fastholdes eller måske opskaleres. Modsat effektevalueringer beskæftiger procesevalueringer sig med, hvordan interventioner virker, og hvordan de opleves at virke. Dette stiller store krav til evaluator som må gøre sig umage med at forstå og formidle den særlige kontekst, evalueringen udspiller sig i. Derfor kombineres kvalitative og kvantitative metoder i virkningsevalueringer, hvilket gør det muligt at skabe viden, som både er kontekstafhængig og overførbar.

Forandringsteorien sammenfatter teorier om, hvordan et program eller en indsats kan skabe forandring hos målgruppen. Denne ses ofte illustreret i en logisk model. Teorierne, som et program baseres på, kan omhandle psykologiske, sociale, strukturelle, organisatoriske, kulturelle eller økonomiske faktorer, som skal påvirkes, for at vi med vores program eller indsats kan drive en forandring hos målgruppen. Nærmere bestemt indeholder forandringsteorien altså eksplicitte antagelser og hypoteser om, hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder. Disse kan underlægges en empirisk testning, hvilket gør forandringsteorien til analyseenheden, hvor de bagvedliggende antagelser graves frem og testes i den evaluering.

Derudover kan forandringsteorien anvendes som et implementeringsværktøj, ved at fordrer overensstemmelse mellem forandringens hensigt og leveringen af indsatsen. Hvis en indsats ikke virker efter hensigten, kan det altså enten skyldes teorifejl eller implementeringsfejl. Derfor spiller forandringsteorien og formuleringen af denne en afgørende rolle, når indsatser, programmer eller interventioner skal evalueres.

Du kan finde inspiration til hvordan din forandringsteori kan opstilles i nedenstående model. Evalueringens design, evalueringsspørgsmål, målepunkter m.v. udvikles i et projekt ofte på baggrund af forandringsteori, som en operationalisering af de relevante sammenhænge, som forandringsteorien indikerer.

Rigtig god fornøjelse med forandringsarbejdet!

Kilde: Bredgaard T, Salado-Rasmussen J, Sieling-Monas SM. Virkningsevaluering. In: Bredgaard T. Evaluering af offentlig politik og administration. 2016, kap. 14 s. 331-367