feb 06

Triangulering

Triangulering betyder, at man bruger mere end en metode eller kilde til at indsamle sin data. Inden for evalueringsdesign taler vi om både metode- og datatriangulering.

Metodetriangulering henviser til, at vi bruger mere end en metode til at indsamle data. Det kan være kvantitativ og kvalitativ metode, hvor der fx både udsendes et survey og foretages interviews. Dermed dækkes både det brede og det dybe perspektiv.  

Datatriangulering henviser til, at vi bruger mere end en datakilde til at indsamle data. Det kan fx være to aktørgrupper, som adspørges om en fælles oplevelse. Dermed afdækkes perspektiverne fra flere vinkler.

Når vi designer vores evaluering med triangulering for øje, øger vi validiteten af evalueringens fund. Tænk derfor gerne triangulering ind, når du opstiller dit evalueringsdesign. Du kan med fordel tænke over følgende:

  1. Kan efterspørgslen besvares gennem forskellige metoder? Hvilke metoder vil være mest relevante?
  2. Kan efterspørgslen besvares gennem forskellige datakilder? Hvilke datakilder vil være mest relevante?
  3. Hvilke ressourcer er der til rådighed i forbindelse med dataindsamlingen? Kan der køres full scale eller må designet tilpasses?