feb 07

Det semistrukturerede interview

Når man arbejder med interviews, kan man overordnet skelne mellem 3 forskellige typer af interviews – nemlig det strukturerede, det semi-strukturerede og det ustrukturerede interview. Forskellen på interviewtyperne dækker især over, hvor fast strukturen for interviewet er, og dermed også hvor stor en frihedsgrad der er i forbindelse med interviewet – både for informanten og intervieweren. I nogle interviewsituationer kan én type interview være oplagt, mens man i en anden interviewsituation kan efterspørge en anden form for interview. Generelt er det dog vores opfattelse, at det semi-strukturerede interview er anvendeligt i mange sammenhænge, og derfor ofte bliver bragt i spil. Denne uges in-sigt sætter derfor fokus på det semi-strukturererede interview.

Et semi-struktureret interview er kendetegnet ved at have en generel åben tilgang. Interviewet har i sit udgangspunkt en struktur – også kaldet en interviewguide – hvori der på forhånd er defineret spørgsmål og temaer, som man ønsker at belyse gennem interviewet. Frihedsgraden i det semi-strukturerede interview er noget større sammenlignet med det strukturerede interview, da man i semi-strukturerede interviews sagtens kan afvige fra den oprindelige struktur i de tilfælde, hvor det giver mening. Altså skal interviewguiden ikke benyttes slavisk, men den skal nærmere forstås som en form for spørgeramme/tjekliste, der muliggør en fokuseret og samtalebaseret kommunikation mellem interviewer og den interviewede.

Kort fortalt ligger det semi-strukturerede interview op til, at man kan tilpasse sine forberedte spørgsmål undervejs i interviewet, i tilfælde hvor informanten bidrager med uforudsete temaer, praksisfortællinger, erfaringer eller inddrager nye nuancer på emnet/området. Ved et semi-struktureret interview kan spørgsmålene således uddybes og forklares yderligere efter behov. Dette opleves ofte at bidrage til en mere behagelig og ligeværdig dialog mellem interviewer og informanten, og dette er derfor også én af de største fordele ved det semi-strukturerede interview.

Det semi-strukturerede interview kan desuden med fordel anvendes, hvis man kun har mulighed for at interviewe informanten én gang, da man med denne form for interview sikrer, at alle centrale emner kan berøres, ligesom at det giver plads til, at informanten kan belyse emner i interviewet, som er vigtige for informanten.

Rigtig god fornøjelse med arbejdet med semi-strukturerede interviews!