Evaluering for Offerrådgivningen

Ineva har gennemført evaluering af projektet ’Videreudvikling af synlighed, kendskab og tilgængelighed for ofre, vidner og pårørende’ for Offerrådgivningen i Danmark.

Offerrådgivningen yder støtte til ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet og ulykker. I Danmark er der 12 lokale offerrådgivninger – én i hver politikreds. Hver af disse yder støtte telefonisk, via chat og ved fysisk møde.

Henover 2021 og 2022 har Ineva varetaget evaluering af flere forskellige synlighedstiltag i Offerrådgivningen. Evalueringen indeholdt blandt andet en repræsentativ kendskabsgradsmåling ved igangsætningen og ved afslutningen af projektet. Undervejs er der lavet logninger og målinger på alle Offerrådgivningens sociale medier, ligesom der er suppleret med forskellige kvalitative data indsamlet via interviews – med både interne i organisationen og eksterne samarbejdspartnere. Resultater, pointer og konklusioner er løbende leveret tilbage til projektet og i forbindelse med afslutningen af projektet bistod Ineva med en perspektiverende undersøgelse blandt en række af Offerrådgivningens skandinaviske og øvrige europæiske søsterorganisationer, med henblik på erfaringsopsamling og videndeling på tværs.