Evaluering af REPHA

I foråret 2021 gennemførte Ineva en evaluering af Det nationale videncenter for rehabilitering og palliation – REHPA – op imod REHPAs strategi 2025. REHPAs grundlæggende mission er at samle, skabe og dele forskningsbaseret viden om rehabilitering og palliation til bl.a. myndigheder, kommuner, regioner og fagprofessionelle med det formål at understøtte livskvalitet for mennesker med livstruende sygdomme. Målet med evalueringen var derfor at få en pejling på, hvad REHPA har opnået indtil nu i forhold til de definerede kerneopgaver og visioner i strategi 2025. Evalueringen fokuserede derfor på dels at undersøge, hvorvidt det er lykkedes at indfri den politiske ambition om, at REHPA skal koordinere og sammentænke felterne rehabilitering og palliation og om det er lykkedes at skabe synergi mellem REHPAs funktion som nationalt videncenter og tilbuddet om rehabiliteringsophold på REHPAs forskningsklinik i Nyborg.

Evalueringens datagrundlag bestod primært at kvalitative interviews med et bredt og repræsentativt udsnit af både interne og eksterne aktører med forskellige stillingsbetegnelser, organisatoriske placeringer og potentielle samarbejdsflader med REHPA. Som supplement til den kvalitative dataindsamling blev der desuden gennemført en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt REHPAs Advisory Board-medlemmer.

Evalueringen har bidraget til at kvalificere de fremadrettede beslutninger om REHPAs virke som et nationalt videncenter, herunder udviklingspotentiale i forhold til vidensdeling, forskning, udvikling, dokumentation og kliniske aktiviteter. Ligeledes har evalueringen peget på opmærksomhedspunkter relateret til REHPAs interne organisatoriske struktur.

”Ineva har været en yderst professionel og faglig kompetent samarbejdspartner i forbindelse med udarbejdelsen af den interne evaluering af REHPA. Allerede fra første møde var Ineva gode til at stille skarpt på formål og design af evalueringen, og vi har gennem hele processen haft en åben og konstruktiv dialog. Vi står derfor med en solid evaluering, som giver os en række konkrete anbefalinger til den videre udvikling af videncentret.” 

Ane Bonnerup Vind, Videncenterchef, REHPA, Videncenter og Rehabilitering og Palliation.