Evaluering af Naturpark Amager

Ineva er på nuværende tidpunkt i gang med at evaluere projektet ’Naturpark Amager – Nye muligheder’. Projektet er organiseret i et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn og økonomisk støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådet. Formålet med projektet er at åbne Naturpark Amager mod de tilstødende byområder og således oplevelsesmæssigt rykke naturen tættere på byområderne og disses beboere. Der er i den forbindelse igangsat et projektprogram med fokus på bl.a. etablering af nye hovedindgange samt blå støttepunkter som omdrejningspunkter for oplevelser og aktiviteter ved vandet. Dette med henblik på at gøre det mere attraktivt for befolkningen at benytte naturparkens muligheder.

Nordea-fonden har bedt Ineva evaluere, hvorledes projektet og den bynære natur medvirker til at øge borgernes syn på og brug af naturen – og herigennem sandsynliggøre en mulig sammenhæng mellem borgernes brug af naturparken og deres oplevelse af livskvalitet. Evalueringen foregår over en fem-årig periode og løber således frem til 2023 med første evalueringsnedslag i foråret 2018. Evalueringen gennemføres ved brug af mixed methods og med afsæt i tilgangen innovativ evaluering. I forbindelse med det forberedende arbejde er der udarbejdet forandringsteori, evalueringskriterier samt måleindikatorer på baggrund af desk research samt workshops med centrale aktører og eksperter i natursyn. Der gennemføres i den fem-årige evalueringsperiode løbende kvantitativ dataindsamling bl.a. i form af tre gange spørgeskemaundersøgelser blandt befolkningen, der bor omkring Naturpark Amager. Endvidere gennemføres 10 kvalitative evalueringsnedslag bestående af interviews og observationer i Naturpark Amager. Evalueringen af Naturpark Amager er planlagt at ende ud i tre evalueringsrapporter: en baselinerapport, en midtvejsrapport samt en slutrapport.