Evaluering af ‘Ledelse af elevers læring og trivsel’

Ineva har siden medio 2021 været tilknyttet projektet ’Ledelse af elevers læring og trivsel’, som indledningsvist blev igangsat på alle folkeskoler i Holbæk Kommune – undervejs er enkelte dog faldet fra. Projektet var oprindeligt en videreudvikling af projektet ’Program for læringsledelse’ – et skoleudviklingsprogram bestående af et partnerskab mellem tretten danske kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Universitet og Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Ved afslutningen af ’Program for læringsledelse’ søgte Holbæk kommune selv om midler til videreudvikling. ’Ledelse af elevers læring og trivsel’ havde til formål at udvikle og forankre en læringskultur på alle niveauer i folkeskolen, som særligt havde elevens læringsudbytte som omdrejningspunkt. Den fælles skoleudvikling fulgte konkret to spor: Data- og forskningsinformeret skoleledelse samt praksisnær pædagogisk ledelse. Ineva har igennem hele projektet varetaget den eksterne evaluering og har således gennemført både baseline, midtvejs- og slutevaluering. Evaluering af ’Ledelse af elevers læring og trivsel’ er relevant som reference i forhold til evaluering af frihedsforsøget i Esbjerg kommune på flere punkter. Blandt andet fordi Holbæk ligeledes er frikommune på folkeskoleområdet. Denne kontekst har igennem hele evalueringen af ’Ledelse af elevers læring og trivsel’ været særdeles væsentligt at både forstå og have for øje – ligesom projektet og frihedsforsøget på flere niveauer har befrugtet hinanden. Dermed har evalueringen i Holbæk også indirekte været en evaluering af forvaltningen af frihedsforsøget. At Holbæk kommune gennemførte en skolestrukturændring umiddelbart sideløbende med opstarten af projektet har ligeledes haft stor betydning for projektet og dermed for evalueringen. I evalueringsarbejdet var det således nødvendigt at forstå den nye struktur og de både nye muligheder og barrierer, der opstod som resultat at strukturændringen.

Til evalueringen af ’Ledelse af elevers læring og trivsel’ er der primært indsamlet kvalitativ interviewdata blandt skoleledelserne og vejledere, ligesom der er udviklet en logbogs-skabelon, som skolerne løbende har udfyldt. Alle tre evalueringsnedslag er afrapporteret i en kortere skriftlig rapport samt mundtligt til skoleledelserne.