Wordles

Du er her

At arbejde med wordles er et stærkt analytisk redskab og en flot måde at fremstille data.

Læs mere om

Wordles, eller på dansk ordsky, har længe været anvendt til eksempelvis at trække de mest brugt ord ud af en tekst. De er smukke og indbydende – og så er de gode at bruge til datafremstilling i evalueringer, hvilket dette in-greb handler om. Alt for ofte er data fremstillet i tekst og grafer, og her kan wordles bryde både analytisk metode og datafremstillingsformen. Wordle er lette at overskue, hvilket gør det lettere for læserne at scanne for centrale og interessante pointer.

Metodebeskrivelse

I wordles er ord eller korte udsagn den centrale dataform. Vores erfaring er, at wordles kan fremstille en konkret del af et større fokus i evalueringen, og vi har eksempelvis anvendt det til at afdække (som her er beskrevet generelt for at fastholde organisationerne anonymitet):

  • Hvad er kvalitet i denne organisation?
  • Hvilke effekter har *projektet* bidraget med på børneniveau?
  • Hvilke associationer knytter sig til begrebet *evaluering*

Data til en wordle kan indsamles på mange forskellige måder, så tænk udelukkende dette som eksempler:

  • Som en del af et individuelt eller gruppeinterview, hvor deltagerne undervejs bliver bedt om at forholde sig noget helt konkret ala ovenstående eksempler. Det er en fordel at bede deltagerne om at skrive udsagn ned på papir eller post-its. Eksempelvis et udsagn pr. post-it. Erfaringen er, at det at skrive ned er understøttende for at deltagerne holder sig til begreber frem for (lange) forklaringer
  • Som en del af en opgave i dataindsamling igennem interview i proces, hvor mange mennesker er samlet. Læs om den metode her.
  • Som en del af en kvantitativ dataindsamling, hvor en række udsagn stilles op og som deltagerne skal krydse af. Ulempen ved denne metode er, at begreberne skal være foruddefineret af evaluator, hvilket altid vil gøre bredden mindre. Så husk altid at give mulighed for at skrive ’andet’.

Det centrale i analysen af udsagn er, at det skal kategoriseres og det er særligt i denne proces, at metoden kræver analytiske kompetencer hos evaluator. Det kan være en fordel at inddrage informanterne i at lave temaer. 

Tematisering og vægtning

Følgende er bygget op omkring et eksempel, hvor der arbejdes med at deltagere er blevet spurgt til, hvad der er vigtigt for deres arbejdsglæde i interviews. Første skridt er herefter at sortere ord og udsagn i alfabetisk rækkefølge. Dette kan Word gøre automatisk. Vær opmærksom på, at udsagn og ord skal stå på hver sin linje med linjeskift, således at udsagn på flere ord ikke sorteres fra hinanden, men holder sig samlet. Den alfabetiske sortering gør det nemt at klippe og kopiere rundt i store mængde af ord og udsagn, som er identiske.

Derefter skal der identificeres tematikker, altså et overordnet tema, som en gruppe af ord og udsagn ligger under. Et eksempel på en tematik kunne være ’Godt samarbejde’. Enkelte ord eller udsagn kan muligvis være så unikke, at de ikke passer ind under andre tematikker og må stå for sig selv. Når tematikkerne er på plads, er det tid til at skabe vægtning. Vægtning er afgørende for hvordan wordlen kommer til at se ud i sidste ende.

Vægtningen af hvert udsagn ellerord er udarbejdet ud fra antal gange hvert enkelt udsagn eller ord er nævnt, og derefter multipliceret med det totale antal udsagn eller ord under hver tematik. Således har de tematikker, der har haft størst fokus i italesættelserne en kraftigere eksponentiel vægtning. Logikken bag wordlen er, at en større vægtning giver større bogstaver og dermed træder disse udsagn eller ord tydeligere frem. I boksen ses et eksempel på forarbejdet til en vægtet tematik, hvor temaet er Godt samarbejde.

Det må være op til evaluator at bedømme om alle udsagn og ord skal medtages i wordlen, eller om blot overskriften på tematikken skal præsenteres visuelt. Er der mange ord og udsagn kan det skabe en forvirrende visualisering i sidste ende. Ligeledes kan der med fordel laves en skæringsrate for relevans. Som et eksempel kan evaluator beslutte at udelade ord, udsagn og tematikker, der har under en vis vægtning. Igen er det væsentligt at være tydelig om sine valg. I ovenstående eksempel indeholder tematikken ’Godt samarbejde’ ti udsagn og ord og dermed faktor ti i vægtning.

Som det ses af boksen står nogle ord og udsagn flere gange, og vil dermed grafisk være repræsenteret flere gange i wordlen, hvilket ikke er hensigten. I stedet bør udsagnet kun stå en gang og vægtningen multipliceres med antallet af gange udsagnet er nævnt. Således får eksempelvis ’Fælleskab’ den totale vægtning 40. Det gøres for alle ord og udsagn under hver tematik, og således laves en eksponentiel vægtning for ord og udsagn. Dog beholder tematikken sin vægtning. 

Kodning og design

Når en wordle skal laves findes der flere muligheder på internettet. Denne beskrivelse tager afsæt i wordle.net, som er et gratis site, hvor du også har rettighed til at anvende din wordle efterfølgende. Sitet indeholder en række designmuligheder og kan bruges uden kendskab til kodning. I det følgende vil kodningssystemet alligevel blive præsenteret, da dette giver bedre og mere præcise analysemuligheder (der findes også beskrivelser på wordle.net)

Eksemplerne i boksene er kodet således, at de passer ind i systemet på worlde.net. Det væsentlige her er, at der ikke er mellemrum mellem ordene, men derimod en tilde (~), og at ordet eller udsagnet afsluttes med kolon (:) og derefter den angivne vægt, uden mellemrum eller tilde (se eksemplet i boksen). Tilden kan med fordel indsættes efter vægtningen er skrevet på, ved at anvende søg og erstat funktionen i word og erstatte alle mellemrum med tilden. Når kodningen er færdigskrevet kan den indsættes under fanen ’advanced’ på worlde.net i første tekstboks. Herefter kan man benytte sig af de forskellige designmuligheder på sitet, herunder font, layout og farve. Det er dog muligt at styre farverne selv, hvilket i analysedelen kan være anvendeligt. Det er muligt at angive farver i hex-koder. En kodning med farvestyring i hex-koder kan se ud som i boksen til højre.

Eksemplet i boksen er med afsæt i de tidligere eksempler, hvor der er tilføjet et kolon og den valgte farve i hex-kode. Således er det muligt at lave farvegrupper således at vægtningen følger forskellige farver. For eksempel kan farverne kodes så de repræsenterer et spænd indenfor vægtningerne. I ovenstående er logikken følgende: vægtning 1-10 er grå, vægtningen 11-20 er rød, vægtning 21-30 er lilla og vægtning 31 og større er guld. Med denne kodning skabes nedenstående worlde.

 

Wordlen kan således anvendes som understøttende del af analysen, som datafremstilling i afrapportering eller som afsæt til videre drøftelse i forbindelse med evalueringen.

Herunder ses et eksempel en wordle, der indeholder mere data. Farvelogikken er som tidligere. Følgende (tilfældige) temaer er tilstede: Evaluering, Bæredygtighed, Struktur, Kultur, Faciliteter, Internationalisering, Medarbejdere og Godt samarbejde. Der er i alt otte tematikker med sammenlagt 70 forskellige ord og udsagn.

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/wordle.png?itok=HKjYoTA2