Interviews i proces

Du er her

Træt af 'hvordan-gik-det' drøftelser? Så brug denne metode i stedet, der giver god data fra mange mennesker på kort tid.

Er du også ved at være lidt metaltræt på ’evalueringer’ der gennemføres som en drøftelse i en større gruppe (i vores optik er den slags slet ikke evalueringer, men refleksion - det kan du læse mere om i denne artikel)? Det hører vi i hvert fald ofte fra vores kunder og samarbejdspartnere, og derfor har vi udviklet et alternativ. Snakken om ’hvordan gik xx’ er sjældent særlig bidragende – men hvad gør man, hvis tiden og ressourcerne er for knappe til at lave grundige interviews med alle eller bare en nogenlunde repræsentativ gruppe? En mulighed er at gennemføre denne proces, som vi har valgt at kalde ’Interviews i proces’. Her lægger man dataindsamlingen ud til deltagerne, og vores erfaring er at det kan give data af rigtig høj kvalitet.

Interview i proces er en metode, der gør det muligt at indsamle nuanceret data fra mange personer på en begrænset mængde tid. Processen er inddragende og muliggør derfor at alle kommer til orde og dermed kommer der mange perspektiver på data, samtidig med at man imødekommer den potentielle udfordring, der kan være i at den første der tager stemme bliver dagsordenssættende for drøftelsen – og at de ’stemmer’ der tales højest får mest taletid.

Metoden bidrager med at give:

 • Meget data fra mange personer struktureret på en måde der gør det håndterbart at analysere efterfølgende
 • Alle får mulighed for at bidrage med de perspektiver og holdninger man sidder inde med
 • Mulighed for at tale sammen på tværs af en personalegruppe/borgergruppe/… om et tema/indsats/aktivitet som alle har en holdning til eller har været en del af 

Metodebeskrivelse

fortalt består metoden af tre runder, med hver deres aktivitet,, hvor data fra hver runde går videre til næste runde (se figuren).

 • Minimum antal deltagere: 10 – hvis der er færre end ti giver det mere mening at lave et ’almindeligt’ fokusgruppeinterview, evt. med en kortere session af det der i denne metode kaldes ’Runde 1’.
 • Maksimum antal deltagere: I princippet ubegrænset da antallet af ’runder’ kan udvides hvis der er mange deltagere.

Tid

Der afsættes mellem 1-1,5 time (minimum – hvis der er mere tid til rådighed kan runderne med fordel udvides i tid). Hvis der bliver indlagt flere runder end i denne beskrivelse, skal der tillægges minimum 15 minutter pr. runde. 

Materialer

 • Interviewguides til runde 1
 • Notatpapir
 • Tuscher

Evaluators/facilitators opgaver

Før processen
 • Beslut hvilket tema, der skal være omdrejningspunktet for evalueringen. Afdæk den efterspørgsel som du og evt. andre har (brug evt. denne metode til dette)
 • Afdæk hvem der er de relevante deltagere og inviter dem til processen
 • Udarbejd en interviewguide med de vigtigste spørgsmål, som skal stilles til deltagerne (brug evt. metoden ’Miniinterviews’ til dette – sørg for at der ikke er for mange spørgsmål)
Under processen
 • Sørg for at der er interviewguides til alle 
 • Sørg for at der er notespapir til alle
 • Præsenter formålet med evalueringen og forklar hvilken efterspørgsel der arbejdes med
 • Forklar hele processen inden I går i gang, så deltagerne ved hvilke runder der er, og hvad formålet er med dem
 • Giv deltagerne besked om, at de noter der skriver undervejs er data til evalueringen. Det er altså vigtigt, at det bliver skrevet så andre kan læse det, og at det ikke kun er stikord
 • Indsaml alle noter fra processen. Analyser dem med fokus på den efterspørgsel og reelle efterspørgsel, der er på evalueringen. Overvej hvad det giver anledning til af læring og i forhold til de fremadrettede handlinger.

Runde 1

Interview i proces

 

Minimum 2 x 10 minutter: Bed folk om at gå sammen to og to (person A og B) – gerne med nogen de ikke kender/ikke arbejder tæt sammen med

 • Giv deltagerne interviewguiden og bed dem om at interviewe hinanden med udgangspunkt i den. Interviewer er samtidig referent til interviewet.
 • Når A har interviewet B i 10 minutter byttes der roller.

De noter, som de to deltagere skriver er evalueringens data. Det vil sige, at evaluator/facilitator skal indsamle alle noter efterfølgende og bruge dem som afsæt for sin analyse.

Runde 2

20-30 minutter: Parrene fra runde 1 deler sig nu og finder sammen i nye grupper på 4-6 personer (A’er og B’er for sig)

 • Hver gruppe udpeger en referent, der sørger for at skrive de vigtigste pointer ned fra gruppen. Dette kan enten gøres i noteform, på en flip eller der kan produceres en power-point. Det kan være en fordel at producere et fælles synligt produkt, da det i runde 3 kan fungere som referentens talepapir.
 • Gruppen udvælger en person, der skal tale på gruppens vegne i plenum
 • Deltagerne udveksler de vigtigste pointer fra de to interviews (det de har gennemført og det hvor de selv er blevet interviewet)
 • Gruppen drøfter, hvad de mener er de væsentligste læringspointer på baggrund af de interviews, de har deltaget i – dette skrives ned
 • Gruppen drøfter, hvad der er deres vigtigste anbefalinger i forhold til det videre arbejde med temaet for evalueringen

Også her er referentens noter data i evalueringen. Evaluator/facilitator indsamler noterne og anvender dem til analyse efterfølgende.

Runde 3 - mulighed A

5-7 minutter pr. gruppe. Hver gruppe præsenterer deres vigtigste pointer fra arbejdet. Det er altid en fordel at dele vigtige perspektiver for hinanden, og det giver evaluator/facilitator mulighed for at høre, hvad der opleves som særligt vigtigt i grupperne.

 • Den person som har sagt ja til dette arbejde præsenterer de vigtigste læringspointer og anbefalingerne fra sin gruppe for resten af deltagerne. Det er væsentligt at understrege, at man i denne rolle ikke taler for sig selv, men for hele gruppens perspektiver.
 • Der gives mulighed for at stille uddybende spørgsmål
 • Der tages gerne referat af disse pointer (evt. facilitator gør dette)

Runde 3, mulighed B

20-30 minutter. En personer fra hver gruppe samles om et bord/i en cirkel af stole

 • Facilitator interviewer gruppen af repræsentanter åbent og nysgerrigt
  • Spørg ind til de vigtigste læringspointer
  • Spørg ind til de vigtigste anbefalinger
  • En referent tager noter undervejs i processen 

Efter processen

Efter processen har evaluator/facilitator en større mængde noter både fra grupperne og fra egne observationer i løbet af processen. Disse analyses på klassisk vis som kvalitativ data, hvilket i sin enkleste form vil sige at de skal kodes eksempelvis på baggrund af temaer. Der ledes efter mønstre og forklaringer på tværs af data. Opsamlingen/afrapporteringen vil afhænge af, om processen er gennemført som en del af en større evaluering eller som selvstændig afslutning på eksempelvis et forløb.

God fornøjelse. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/InterviewIProces.png?itok=o7u_urIx