Interviewguides - med afsæt i Karl Tomms model

Du er her

Interviews er en klassisk dataindsamlingsform, der kan give nuancerende forklaringer på det, der ønskes evalueret. Interviews kan gennemføres både struktureret og ustruktureret, ligesom der kan arbejdes både med korte/miniinterviews og med længere interviews, hvor interviewet er rammen for at mødes. Det kvalitative interview forstås bedst i sammenligning med den kvantitative metode. Den kvantitative metode undersøger i bredden. Der tilstræbes en eksakt kortlægning af de forhold, der undersøges, med det formål at opnå en oversigt over generelle forhold og de træk eller tendenser, der er repræsentative for et givent område (oftest anvendes her en spørgeskemaundersøgelse). Den kvalitative metode søger i højere grad i dybden. Her forsøges det at opnå en dybere forståelse af de forhold, den interviewede udtaler sig om. Den søger ikke generaliserbar viden, men forsøger i højere grad at undersøge nuancer.

Interviewdeltagere

Det er væsentligt at vælge sine informanter ud fra, hvem der har interessante perspektiver at bidrage med i forhold til det tema, som evalueringen afdækker og den konkrete efterspørgsel, der undersøges.

Det er dermed væsentlig, at en del af planlægningen af interviewet er udvælgelse af de relevante deltagere. Derunder besluttes, om der skal gennemføres individuelle interviews eller gruppeinterviews.

Individuelle interviews har den styrke, at individet kan forklare om sit perspektiv ’uforstyrret’ af andre perspektivet. Dette kan modsat være fordelen ved gruppeinterviewet, at deltagerne kan høre og blive inspireret af hinandens perspektiver, hvormed interviewet bliver en ’dobbelt-aktivitet’ altså hvor der både indsamles data og skabes refleksion.

Tid

Et interview kan gennemføres med en stor variation i anvendt tid. Korte interviews kan tage helt ned til 5-10 minutter og dybdegående interviews kan uden problemer vare 3 timer. Der afsættes den tid, som vurderes at være hensigtsmæssigt, og som samtidig er praktisk mulig for deltagerne.

Planlægning af et interview

  • Forhold jer til evalueringens efterspørgsel – hvad vil I gerne vide noget om?
  • Forhold jer til den kontekst, interviewet bliver gennemført i
  • Hvem er ’gatekeeper’ - hvem skal åbne døren for dig til informanterne? 
  • Hvilke særlige hensyn skal der tages - eksempelvis hvis informanterne har særlige behov?
  • Er der elementer der påvirker, i hvor høj grad data er troværdige (eks. konflikter, leder interviewer eller andet)

Forklaring af modellen

Modellen nedenfor er inspireret af Karl Tomm og Carsten Hornstrups arbejde med spørgsmålstyper og består af fire spørgsmålstyper. 

Interviewguide

Situationsafklarende spørgsmål befinder sig i krydset mellem fortid og afklarende hensigt. Typisk er der en ret stor del af et evalueringsinterview, der handler om netop dette, hvilket vi gerne vil udfordre, fordi det som udgangspunkt kun ”skraber i overfladen” af det, respondenterne har på hjerte. Ofte oplever man, at situationsafklarende spørgsmål er de spørgsmål, der kan svares umiddelbart på. Der er altså ingen refleksion eller omtanke forbundet med svaret. Dermed lærer evaluator formentlig noget af svaret, men respondenterne gør ikke selv. Ikke desto mindre har de situationsafklarende spørgsmål en vigtig funktion, fordi de hjælper med at samtalen kommer i gang, og evaluator og informant(er) sporer sig ind på hinanden og på emnet. Endvidere er evaluator nødt til at opbygge en vis domæneviden for at kunne forholde sig til informationerne, hvilket de situationsafklarende spørgsmål bidrager til.

Perspektiverende spørgsmål befinder sig i feltet mellem fortiden og udviklende hensigt. Vi har altså stadig fokus på at afklare, hvad der er sket i fortiden, men denne type spørgsmål har til hensigt at udvikle respondentens forståelse af, hvad der er sket og skabe nye billeder af det evaluerede. I de perspektiverende spørgsmål bringer man ofte flere stemmer i spil for at udfordre de antagelser, der allerede er afklaret igennem de handlingsafklarende spørgsmål. Det vil sige, at man spørger ’rundt om’ emnet for at se på det fra forskellige perspektiver. De perspektiverende spørgsmål er vigtige i Innovativ evaluering, fordi det er igennem disse, at man har mulighed for at udfolde forståelserne og få detaljer på historierne. Altså kan man igennem spørgsmålene som evaluator få større domæneviden om evaluanden, samtidig med at denne måde at spørge på, åbner respondenternes forståelse for sammenhænge, hvilket igen kan nuancere de givne svar.

Genererende spørgsmål har et fremtidsfokus og har samtidig udviklende hensigt. Ved at bringe disse spørgsmål i spil har man mulighed for at udfolde respondenternes holdninger og historier, ligesom det kan skabe værdifuldt input til videreudvikling af den daglige praksis, da denne type spørgsmål ofte åbner for nye tanker og ideer, der måske ikke ellers ville være kommet frem. Derudover har denne type spørgsmål den meget værdifulde betydning, at respondenterne bliver ’tvunget’ til at reflektere og ikke blot fortælle den historie, der allerede var skabt i deres hoveder før interviewet.

Initiativafklarende spørgsmål har til hensigt at sætte ord på hvilke initiativer, der kunne sættes i gang for at medvirke til, at udviklingen af programmet eller indsatsen bliver en realitet. De initiativafklarende spørgsmål kan rette sig mod respondenterne selv, altså i forhold til hvad de selv kan gøre for eksempelvis at komme videre med implementeringen eller udviklingen i en bestemt retning. Man har igennem de initiativafklarende spørgsmål også mulighed for at spørge til respondenternes anbefalinger , eksempelvis hvad ledelsen med fordel kan gøre fremadrettet. Er dette tilfældet, er det vigtigt at afklare for respondenterne, at deres perspektiver ikke nødvendigvis bliver omsat til praksis, men bliver en del af en tilbagemelding til beslutningstagerne, som derefter vurderer hvilke input, der giver mest mening for det fremadrettede arbejde. Man har altså en afgørende etisk forpligtigelse som evaluator i forbindelse med at stille disse spørgsmål. Svarene fra de initiativafklarende spørgsmål vil ofte, sammen med analysen af de øvrige, være afsæt for de anbefalinger, evaluator kommer med i evalueringen. Som beskrevet tidligere ses det alt for ofte, at anbefalinger i evalueringer er generelle og ikke i tilstrækkelig grad bygger på den konkrete domæne- og kontekstforståelse. Denne forståelse skabes igennem anvendelse af alle fire spørgsmålstyper og ved at lade svarene være afsæt for analysen og dermed de fremadrettede anbefalinger.

Download en skabelon til interviewguide

Du kan downloade en skabelon til at udforme din egen interviewguide her

De korte interviews

De præsenterede spørgsmål kan i praksis blive suppleret med en lang række andre spørgsmål, som udfolder og udvider forståelsen. Disse spørgsmål er dem, man uundgåeligt stiller, når man er nysgerrig på en sag. Det kunne være: ’vil du ikke sige lidt mere om det?’, ’vil det sige at…’, ’hvordan hænger det sammen med…?’ En grundlæggende opmærksomhed i hvordan man stiller alle disse spørgsmål, både dem der er præsenteret her og de øvrige, er, at de skal stilles med et anerkendende afsæt og af respekt for informanten. Og de skal være autentiske forstået på den måde, at man som evaluator er oprigtigt nysgerrig og interesseret i de svar, der bliver givet, og de perspektiver, det åbner.

Det er væsentligt at sige, at modellen kan bruges både i de små og korte interviews og i forbindelse med de længere og dybdegående interviews. Det er altså ingenlunde givet, at der skal være mange spørgsmål i hver kategori. Et helt lille og simpelt interview kunne også tage udgangspunkt i følgende fire spørgsmål:

  • Fortæl om hvem der deltog i projektet/indsatsen (afklarende)
  • Hvem forestiller du dig, at der fik mest glæde ud af det, der skete (perspektiverende)?
  • Hvad vil være dine vigtigste anbefalinger til næste gang, der skal gennemføres noget lignende her i organisationen (genererende)?
  • Hvad kan du konkret gøre for at understøtte, at resultaterne bliver endnu bedre næste gang (initiativafklarende)?
https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/IMG_3136%2C%20kopi%203.jpg?itok=pba4EtsU