Evaluering af 'Fremtidens Dagtilbud' i Odder Kommune

Ineva evalueret Fremtiden Dagtilbud, der er en strategi på dagtilbudsområdet i Odder Kommune

Ineva har evalueret Fremtiden Dagtilbud, der er en strategi på dagtilbudsområdet i Odder Kommune. Strategien indeholder en organisationsforandring, herunder både en ny ledelsesmæssig struktur, ligesom der er arbejdet med pejlemærker for det faglige indhold. Strategiens formål er at understøtte kvaliteten for borgerne (både børn og forældre), ligesom der har været både ønske om og behov for en mere ensartet service på tværs af kommunen.

Ineva har evalueret strategien, og der er sideløbende blevet arbejdet med etablering af en stærkere evalueringskapacitet i Odder Kommunes Børn og Unge. Både ledere og medarbejdere er således introduceret for evaluering som daglig innovativ praksis på kurser eller gennem fyraftensmøder, ligesom Ineva har uddannet evalueringsagenter fra alle daginstitutioner på et to-dages kursus. Evalueringsagenterne bidrog efterfølgende til evalueringens dataindsamling.

Den færdige evalueringen resultererede dels i fremstilling af organisationens nuværende status i forhold til strategiens formål, ligesom organisationens helt overordnede status blev tydelig. Dette ikke mindst på direktørniveauet, hvor en række styrker og udfordringer blev tydeliggjort.

Evalueringen blev gennemført gennem casebesøg hos samtlige institutioner i Odder Kommune. Casebesøgene bestod af både observationsstudier og kvalitative interviews og var således centrale for muligheden for at give Odder Kommune nuanceret og anvendelig viden om organisationen, strategien og det fremadrettede behov. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/nathan-dumlao-TMU6dl6La9k-unsplash_0.jpg?itok=wokhN7tu

“Ineva arbejdede på et højt fagligt evalueringsteoretisk niveau, hvor de i analysearbejdet formåede at flytte evalueringsperspektivet fra et bagudrettet ”ligsyn” til et fremadrettet ”investeringssyn”, som kan anvendes i den videre udvikling af kvaliteten af dagtilbuddene i Odder kommune. Medarbejdernes evalueringskompetencer blev styrket i forløbet gennem uddannelse af en række evalueringsagenter i de enkelte dagtilbud. Denne model gav både ejerskab til evalueringen på medarbejderniveau samt udviklede evalueringskapaciteten generelt i dagtilbuddene. Inevas fine etiske ståsted og samarbejdstilgang medvirkede i høj grad til, at jeg som direktør på området havde stor tillid til samarbejdet med Ineva.” (Børn og Unge Direktør, Karsten Poulsen)