EVALUERING AF BRUGEN AF DELTAGERBUDGETTER I AARHUS KOMMUNE

Ineva har gennemført En effektevaluering af kommunens anvendelse af deltagerbudgetter med fokus på metodens potentialer og muligheder.

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent

Byrådet i Aarhus Kommune besluttede i 2013, at det daværende Medborgerskabsudvalg skulle udvikle en model for kommunens anvendelse af deltagerbudgetter, herunder at udvælge konkrete øvebaner, hvor deltagerbudgetter kunne afprøves. På den baggrund udarbejdede Medborgerskabsudvalget en ramme for arbejdet med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune, der både søger at sikre bedre løsninger (innovationselementet) og engagere bredere (demokratielementet).

Baggrunden for byrådets ønske om at afprøve deltagerbudgetter i kommunen knytter sig til en formodning om, at økonomiske budgetter kan styrke samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune.
Dertil kommer, at erfaringer fra andre landes brug af deltagerbudgetter indikerer, at metoden kan bidrage til eksempelvis øget social kapital, ejerskab til prioriteringer og beslutninger, netværk og naboskab i lokalområder.

Evalueringen af brugen af deltagerbudgetter i Aarhus kommune er gennemført i 2017 med afsæt i tilgangen innovativ evaluering, hvor fokus både er på at give bagudrettede forklaringer og fremadrettet input til videreudvikling af det evaluerede.

Evalueringens datagrundlag er tilvejebragt gennem kvalitativ metode og har inddraget en lang række informantgrupper, herunder både grupper, der rent operationelt er meget tæt på arbejdet med deltagerbudgetter (eksempelvis medarbejdere fra de forskellige magistratsafdelinger og borgere, der har deltaget i deltagerbudget-projekter). Med dette afsæt er evalueringen formet af inddragelsen af aktører i og omkring arbejdet med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune. Ønsket har været at iagttage og analysere tæt på praksis, da det dermed har været muligt at udvikle realistiske og værdifulde anbefalinger til kommunens fremtidige brug af deltagerbudgetter. Designet er således tilrettelagt med henblik på både at kunne kortlægge brugen af deltagerbudgetter i Aarhus Kommune og redegøre for potentialer og muligheder, som bygger på viden om, hvad der opleves som hæmmende og fremmende faktorer i arbejdet med deltagerbudgetter. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/kelly-sikkema-3-Tc_5LROrM-unsplash.jpg?itok=DlNqk9RU