Evaluering af aldersintegration på Frederiksberg Ny Skole

Ineva har evalueret Frederiksberg Ny Skole med fokus på effekterne af aldersintegration og skolens særlige tilgang til læring og trivsel

Konsulenter

Indehaver og chefkonsulent
Chefkonsulent

Ineva har evalueret betydningen af Frederiksberg Ny Skoles organisation og læringsform knyttet til en dispensation i Folkeskolenloven, hvilket betyder, at Frederiksberg Ny Skole har haft mulighed for at arbejde med aldersintegration. Evalueringen forholdte sig til det strukturelle forhold, at der er aldersintegration, og i lige så høj grad til den ledelsesform og det læringssyn, der bliver udøvet på skolen. Dette ud fra den grundlæggende antagelse om, at det ikke i sig selv er aldersintegrationen, der skaber effekter på børneniveau, men i lige så høj grad den måde der ledelsesmæssigt, didaktisk og pædagogisk arbejdes inden for strukturen.

Evalueringen havde til formål at afdække hvorvidt aldersintegrationen levede op til de opstillede formål vedr.

1) de yngste elevers tryghed og trivsel i skolen

2) at samtlige elevers faglige niveau øges

3) skolestarterne socialiseres i højere grad til skolekulturen og 4) flere børn og forældre oplever ligeværdig deltagelse i fællesskabet. 

Evalueringen blev gennemført både kvalitativt og kvantitativt. Kvalitativt blev der interviewet både ledelse, forældre, medarbejdere og børn samt observeret i skolens 'galakser'. Særligt interviewene med eleverne var interessante, da de viste børnenes store forståelse for og refleksion i forhold til det læringssyn, der arbejdes med på skolen. Det understøttede konklusionerne fra ledelse, medarbejdere og forældre og gav et klart indtryk af, at den måde der arbejdes på giver mening - også på et børneniveau. 

Ud over de kvalitative indsamlinger blev der gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt forældre, ligesom forskellige faglige tests blev gennemført og sammenlignet med årgange på andre skoler i kommunen. 

Evalueringen bidrog til, at Frederiksberg Ny Skole fik forlænget sin dispensation og fortsat arbejder videre med aldersintegrationen, som evalueringen viste gav gode rammer for et godt miljø for læring og trivsel. 

https://ineva.dk/sites/default/files/styles/top_billede/public/annie-spratt-ORDz1m1-q0I-unsplash.jpg?itok=kuOmoBXt